آموزش مدیریت حساب ها

امور تجاری>تعاریف اولیه> مدیریت حساب ها

برای مدیریت حسابهای بانکی خود باید طبق تصویر زیر وارد بخش ؛مدیریت حسابها؛ شوید.

در صورتیکه از قبل، حسابهای خود را در اینجا وارد نکرده اید ابتدا طبق آموزش قبل، حسابهای خود را تعریف نمایید.
در حسابداری موج، دو شیوه محاسبه موجودی وجود دارد که با کلیک برروی علامت چرخ دنده در سمت چپ موجودی می توانید نحوه محاسبات در برنامه را مشخص نمایید:

برای مشاهده جزییات هر حساب می توانید طبق تصویر زیر بین حسابها جابه جا شوید:

مدیریت حسابها در حسابداری موج نسخه اندروید

برای ویرایش یا حذف یک حساب برروی علامت قلم برروی حساب کلیک کنید و گزینه ویرایش یا حذف را انتخاب نمایید.


در صورت انتخاب گزینه حذف می توانید مشخص کنید تراکنش های کارت نیز حذف شوند یا به حساب دیگری منتقل شوند.
برای اشتراک گذاری متنی یا تصویری شماره کارت و حسابتان نیز برروی علامت اشتراک گذاری در سمت راست علامت قلم کلیک نمایید.

با انتخاب گزینه ؛مرتب سازی؛ می توانید ترتیب حسابهایتان را مشخص کنید تا در هنگام ثبت تراکنش ها، چک ها و… حسابها بر حسب اولویت شما نمایش داده شده و سرعت کار با حسابداری موج افزایش یابد.