آموزش ثبت دریافتی / پرداختی (چک و نقد)

امور تجاری> ثبت اطلاعات> ثبت دریافتی / پرداختی (چک و نقد)

از بخش های مختلفی در برنامه می توانید وارد صفحه دریافتی/ پرداختی شوید، به طور کلی در بخش امور تجاری وارد دریافتی/پرداختی شده، برروی دایره پایین سمت چپ صفحه کلیک نمایید.

در ابتدا باید مشخص کنید که وجه نقد دارید یا چک، دریافتی دارید یا پرداختی.
(تفاوت وجه نقد در اینجا با تراکنش ها در بخش امور شخصی در این است که می توانید وجه نقد را در اینجا به یک طرف حساب نسبت دهید.)


در کادر بعدی اگر طرف حساب های خود را تعریف کرده باشید، می توانید طرف حسابی را مشخص نمایید ( آموزش تعریف طرف حساب) یا تیک ؛پرداخت توسط؛ را بردارید تا به هیچ طرف حسابی نسبت داده نشود.

در کادر بعدی می توانید مشخص کنید این مبلغ در کدام حساب شما محاسبه شود (آموزش تعریف حساب).
در صورتیکه ؛چک؛ را انتخاب کرده باشید فقط حسابهایی نمایش داده می شوند که تیک ؛دسته چک دارد؛ را برای آنها فعال کرده باشید.

کادر بعدی مربوط به دسته بندی هست که می توانید یک دسته دلخواه انتخاب کنید مثلا اگر این مبلغ جزء هزینه های فروشگاه هست می توانید یک دسته برای آن تعریف و هزینه ها را در آن دسته ثبت کنید.

وضعیت چک می تواند یکی از حالات زیر باشد:
در جریان: چکی که هنوز تاریخ رسید آن فرا نرسیده باشد.
کلر شده: چکی که قبل از رسیدن تاریخ رسید به بانک می دهید تا زمانی که تاریخ رسید آن رسید، بانک آن را وصول کند.
پاس شده : چکی که وصول (نقد) می شود.
برگشتی: چکی که برگشت می خورد. (نقد نمی شود)
مسترد شده: چک برگشت شده ای که به صاحب چک برگردانید.
خرج چک: در صورتیکه که چک دریافتی را به طرف حساب دیگری بدهید. (نحوه خرج چک در ؛مدیریت دریافتی / پرداختی؛ توضیح داده شده است).

در حسابداری موج دو نوع محاسبه برای چک ها وجود دارد :
۱- محاسبه همه چک ها به جز مسترد شده و بازگشتی ها (یعنی چک های در جریان، کلر شده و پاس شده محاسبه می شوند)
۲-محاسبه فقط چک های پاس شده و خرج شده ( یعنی تا وضعیت یک چک به پاس شده یا خرج شده تغییر نکند در برنامه محاسبه نمی شود)
برای تعیین نوع محاسبه به ؛مدیریت حساب ها؛ مراجعه کنید.

در ادامه اگر نوع ؛چک؛ را انتخاب کرده باشید لازم است علاوه بر مبلغ چک، شماره چک و تاریخ رسید آن را نیز مشخص نمایید.

در کادر پیوست اسناد می توانید تصویری از اصل چک را قرار دهید.