آموزش فعالسازی ویزیتور

⚠️ نکته

برای فعالسازی این بخش حداقل باید نسخه ۱۳٫۰٫۰ موج را نصب داشته باشید.

برای فعالسازی و ثبت فاکتورهای ویزیتورها :
۱- از بخش تنظیمات فاکتور> موارد فاکتور تیک ویزیتور را فعال کنید.
۲- از بخش طرف حسابها یک طرف حساب جدید ، تعریف و تیک ویزیتور را برای آن، فعال کنید.
۳- وقتی فاکتور میزنن گزینه ویزیتور اضافه شده که باید ویزیتور رو انتخاب کنید.
۴- برای مشاهده فاکتورهای یک ویزیتور خاص از بخش گزارشات امور تجاری، جستجوی فاکتور را انتخاب کنید.
۵- در صفحه باز شده، بعد از انتخاب ویزیتور و تاریخ مورد نظر برروی بیاب بزنید.